veřejné zakázky

V případě výběrového řízení bez uveřejnění JŘBU podle §23, zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění je většinou potřeba doložit znaleckým posudkem splnění podmínek v §23 odst.1 zákona o veřejných zakázkách obsažených. Oponentní posudky.

více

evropské dotace

Projekty dotované z veřejných prostředků obvykle musí doložit účelnost vynaložených investic. Znalecký posudek je validní prostředek, jak účelnost vynaložených investic dokázat. Viz rovněž Legislativa - Zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách.

více

věda,výzkum a vývoj

Náklady na projekty vědy, vývoje a výzkumu podle zákona č.586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č.669/2004 Sb. lze z daňového základu odečíst dvakrát. Viz rovněž Legislativa - Zákon č. 130/2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

více

odhady cen

Odhady cen v oboru kybernetika a výpočetní technika pro výběrová řízení podle zákona č.137, ocenění majetku podle §196a, nákup nebo prodej zboží, dotace, zahájení nebo ukončení projektu,...apod..

více

soudní řízení

VČETNĚ TECHNICKÉ POMOCI PŘI MIMOSOUDNÍCH VYROVNÁNÍ V IT, TELCO A AUTOMATIZACI. --- Soudy vyžadují znalecké posudky pro doložení skutečností, pro stanovisko v odborných otázkách v rámci soudního procesu, ve spolupráci s Policií ČR,..apod. Pomoc při tvorbě stanovisek v mimosoudních vyrovnáních v oblasti IT, Telco a Automatizace.

více

AFILIACE