Odhady cen v kybernetice a výpočetní technice

Odhady cen (v kybernetice a výpočetní technice) jsou vyžadovány v oblasti veřejných zakázek a dotací pro prokázání ceny místně a časově obvyklé případně pro prokázání účelnosti vynaložených dotací, při prodeji veřejného majetku,… apod.  Znalecký posudek je vhodným způsobem, jak tyto skutečnosti prokázat relevantním způsobem akceptovaným státními i veřejnými orgány.

Konkrétní oblasti:

výběrová řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění, například pro zahájení veřejné zakázky bez uveřejnění, soulad se zákonnými podmínkami, důvody technické, důvody ochrany výhradních práv nebo důvody vyplývající ze zvláštního právního předpisu,…apod.

dotace a evropské fondy – odhady ceny obvyklé, účelnost vynaložených investic,…apod.

ocenění majetku podle  §196a – většinou požadováno pro převod nehmotného majetku, nepeněžité vklady do základního kapitálu společností, fúze a ostatní přeměny obchodních společností, zástavní právo k nehmotnému majetku, insolvenční řízení, ocenění podle zákona č.151/1997 Sb., případně další důvody, ocenění know-how,…apod.
Povinnost vypracovat znalecký posudek je stanovena příslušným právním předpisem v případě, kdy dochází k převodu majetku mezi spřízněnými osobami dle definice §196a obchodního zákoníku.
Za spřízněné osoby jsou dle definice §196a obchodního zákoníku považováni jednatelé, členové představenstva, členové dozorčí rady, prokuristé nebo jiné osoby oprávněné uzavřít smlouvu jménem společnosti nebo osoby jim blízké, dále zakladatelé společnosti, společníci a akcionáři společnosti, osoby ovládané společností a osoby tvořící se společností koncern.
§196a odst 3. obchodního zákoníku výslovně uvádí, že pokud společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od spřízněných osob za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, je vyžadováno ocenění takového majetku posudkem znalce jmenovaného soudem.   Formulář “Návrh na jmenování znalce” ke stažení zde.

ocenění zákaznického kmene – odhady ceny pro účely převodu zákaznického kmene na jiného provozovatele (ocenění hodnoty práv a povinnosti vyplyvajících ze smluv o poskytování datové telekomunikační služby)

vše v oblasti kybernetiky a výpočetní techniky.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně problematiky odhadu cen, se prosím zcela nezávazně obraťte se na  znaleckeposudky@znaleckeposudky.org