Věda, výzkum a vývoj

Oblast vědy, výzkumu a vývoje je oblastí činnosti, na které závisí naše česká schopnost uplatnit se na světových trzích daleko lépe než jenom jako montovna vyspělých technologií.  Řádná péče o oblast vědy, výzkumu a vývoje nám dává ambici uplatnit se na světových trzích jako zdroj vyspělých technologií.  Investice do ní je ale nejistá – povedou investované prostředky opravdu ke očekávanému cíli, za jak dlouho, a s jakými náklady ?   Proto Vláda České republiky ustanovením §34 odst.4 zákona č.586/1992 v aktuálním znění umožňuje poplatníkům odečíst ze základu daně jednak 100% nákladů jako standardní odpisy a navíc umožňuje odečíst ještě jednou 100% nákladů, „které poplatník vynaložil v daném zdaňovacím období při realizaci projektů výzkumu a vývoje, které mají charakter experimentálních či teoretických prací, projekčních či konstrukčních prací, výpočtů, návrhů technologií, výroby funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledků dosažených prostřednictvím projektů výzkumu a vývoje.  Pokud vynaložené náklady souvisejí s realizací projektů výzkumu a vývoje podle §2 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb,  pouze zčásti, je možné od základů daně odečíst pouze tuto jejich část.”

Znalecký posudek znaleckeposudky.org je cestou k prokázání splnění všech nutných zákonných podmínek, zejména pak prvku novosti eventuálně vyřešení technické nejistoty, věrohodným způsobem a předejití tak pozdějšímu úspěšnému či méně úspěšnému dokazování těchto skutečností s rizikem doplacení daně i následného finančního postihu.

znaleckeposudky.org zajišťují posouzení a doložení splnění zákoných technických podmínek uplatitelnosti dvojnásobného odpočtu nákladů za základu daně .

 • znaleckeposudky.org prověří a doloží, zda posuzovaný výzkumný či vývojový projekt obsahuje ocenitelný prvek novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty
 • znaleckeposudky.org posoudí a doloží činnosti, jež lze zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje
 • znaleckeposudky.org posoudí či připraví formální dokument projektu, rešerše a výsledky průzkumných prací provedené v předchozích letech

 

Dovolujeme si Vás touto cestou rovněž informovat o aktuálním přístupu finančních úřadů k výdajům na výzkum a vývoj v souvislosti s prokázáním výše odčitatelné položky od základu daně.

V poslední době byli někteří naši klienti ze strany finančního úřadu vyzýváni, aby předložili zejména:

 • rešerše a výsledky průzkumných prací provedené v předchozích letech
 • čtvrtletní vyhodnocení dílčích úkolů
 • návrh konceptu řešení jednotlivých aplikací
 • popis dílčích modulů, které byly vyvinuty; výsledky dílčích testování
 • vyhodnocení projektů
 • dokumentaci k vyvinutému softwaru
 • výkazy práce jednotlivých pracovníků podílejících se na vývoji
 • vysvětlení, jaké dosud neznámé metody a neexistující softwarové nástroje byly použity při vývoji

 

Zdá se, že Ministerstvo financí ČR vypracovalo určitou metodiku kontroly odpočtu na výzkum a vývoj, a proto byste měli být připraveni prokázat výše uvedené skutečnosti, popř. alespoň zavést příslušné evidence či archiv podkladů do budoucna.  Znalecký posudek je nejvhodnější způsob prokázání požadovaných skutečností.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně daňových odpočtů ve vědě, výzkumu a vývoji, podmínek jejich uplatnění, apod se prosím zcela nezávazně obraťte se na  znaleckeposudky@znaleckeposudky.org

Viz rovněž  – Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.